Hakkımızda

Contact Call Center

Kişisel Veriler ile İlgili Bildirim

İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği, Toplanması ve İşleme Amacı
Şahsınız tarafından geçmişte veya halihazırda bize sağlanan ad-soyad, email adresi, telefon, referans bilgileri, ikametgâh, fotoğraf, cv, öğrenim bilgileri, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, iş kanunları uyarınca Şirket tarafından alınması gereken diğer bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın (“Kişisel Veriler”) tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; iş kanunları ve diğer kanunlar kapsamında gereklilikleri yerine getirmek, kimliğinizin tespit için Kişisel Verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirketimizin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı
Kişisel Verileriniz İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; yurt içinde ve yurt dışında Şirket’in hizmet sunduğu veya insan kaynakları şirketleri, bilgi teknolojileri hizmet şirketleri, mesleki danışmanlar, kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumları, iş sağlığı kurumları gibi üçüncü kişilere, Şirket’in hakim paysahibi olan şirkete ve onun grup şirketlerine aktarılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN YASAL HAKLARI;
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olarak Şirketimizden talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.